top of page

מודול הצטיידות MRP

בחברות תעשיה ומסחר קיימים סוגי מלאי שונים, כאשר לכל אחד מהם יש התאים תהליך הצטיידות הנכון לו ולאילוציו.

סוגי המלאי בארגונים


קיימים שני מודלים הנדסיים מובילים לתכנון ההצטיידות במלאי בחברות תעשייתיות ומסחריות MRP, ו EOQ. הצטיידות בעזרת מודל הנדסי מתאים לצורך ולאילוצי התהליך יאפשר להשגת רמות המלאי וזמינות אופטימאלית – תואמת לרמת השירות שהארגון הגדיר. על אופן יישום מודל הצטיידות EOQ תוכלו לקרוא במאמר "עיתוד מלאי אוטומטי כמה פשוט ככה יעיל"

במאמר זה אסקור את מודול MRP שהינו אידיאלי לטובת הצטיידות בחומרי גלם ורכיבים לחברות יצרניות שמתקיימים בהן מספר תנאים הכרחיים על מנת ליישם MRP.

תנאי הכרחיים על מנת יישום MRP:

1. קיום מודול MRP במערכת המידע הארגונית: מודל MRP הינו מורכב, ניתן ליישם אותו רק באמצעות מערכת ERP שיש בה מודול MRP. במערוכת ERP מתקדמות כגון SAP, פריורטי, Sap business one, Oracel קיים מודול MRP מובנה.

2. הזמנות /תחזיות: יש מקרים בהם לקוחות מעבירים הזמנות זמן רב מראש לפני מהמועד הנדרש לאספקתן ללקוח, במקרה זה ניתן להצטייד להזמנה. אך ברוב המקרים על ארגון להצטייד מראש במלאי לטובת הזמנות לקוח, כי LT האספקה ארוך מפרק הזמן שהלקוח יהיה מוכן להמתין לאספקת הזמנתו. במקרים אלו לטובת MRP נדרש להכניס "תחזיות" למערכת. וה MRP יתכנן ע"פ התחזית. כאשר נכנסת הזמנת לקוח לפריט היא מקזזת מהתחזית שבמערכת. יש ארגונים המייצרים למלאי to stock , לטובת MRP נדרש הכנסת הזמנות פנימיות למלאי שמכניס התפ"י, והזמנות הלקוח מושכות מ stock.

3. אמינות מלאי גבוהה: הכמות המומלצת לרכש מחושבת באמצעות MRP ביחס למלאי הקיים במערכת המידע, אם המלאי לא אמין ההמלצה שגויה.

4. עצי מוצר מתוחזקים: נדרש עץ מוצר מעודכן לכל פריט תוצ"ג בתוכנית הייצור.

5. דרישות והזמנות באמצעות ה ERP: ישנם ארגונים בהם דרישות ו/או הרכש והזמנות רכש נעשות בכלים אחרים למשל בתכתובת מייל. הכמות המומלצת לרכש מחושבת באמצעות ה MRP ביחס למלאי בדרך בדרישות והזמנות. אם מיישמים MRP כלל הדרישות וההזמנות חייבות להתבצע באמתעות מנגנון הרכש ERP ובאמצעותו בלבד.


עקרונות המודל MRP:קלט המודל הינו תוכנית ייצור, עצי מוצר למוצרים שבתוכנית, פרק הזמן ברוטו מתחיל ייצור ועד סיומו ה production time של כל מוצר ומוצר, Lead Time ספק של כל ח"ג ורכיב נרכש הנדרש למימוש תוכנית הייצור.

מודול ה MRP "מפוצץ" את ה BOM (Bill of material) של כל עצי המוצר ונוצר בו מפרט כמויות לכלל תוכנית הייצור.

המודל מחשב את הכמות והעיתוי בו יידרש כל ח""ג לקו הייצור. העיתוי הינו פונקציה של ה production time.

המודל מחשב את הכמות לרכש – מלאי נדרש לייצור פחות מלאי קיים ומלאי בדרך, ואת עיתוי ההזמנה כפונקציה של לlead timeהפריט מספק.

פלט המודל הינו המלצות להצטיידות.

גוף התפ"י בודק את המלצות המודל והופך אותן לדרישות והזמנות רכש.

מה ארגון יכול לעשות כשיש קושי ביישום MRP

כפי שצוין לעיל, ישנם תנאים מקדימים הכרחיים על מנת ליישם MRP בארגון.

במידה ובארגון בעיית אמינות מלאי, או שתהליך רכש מנוהל שלא באמצעות ה ERP– אזי אלו בעיות פתירות שיש לטפל בהן כתנאי מקדים ליישום MRP.


ישנם מפעלים המייצרים בתמהיל High Mix Low Volume כאשר לכל מוצר סופי יש מפרט טכני שונה, למשל מפעלים לריהוט המאפשרים ללקוח להזמין ריהוט בהתאמה אישית. במצב זה מפעלים בוחרים לרב שלא להשקיע משאבים לא פרופרציונאליים לטובת הקמת מקטים ועצי מוצר לכל הזמנה והזמנה. כמו כן גם לא יכולים לעבוד עם תחזית הזמנות ברמת מקט, ואינן יכולים ליישום MRPקלאסי המבסס על תחזיות הזמנות ועצי מוצר.

למקרים כאלו מומלץ ליישם פתרון שונה שעליו תוכלו לקרוא במאמר "ליישם MRP ללא תחזוקת עצי מוצר"

Comments


bottom of page