top of page
כותר מלאי 3.jpg

ניהול מלאי

לאיכות תכנון ההצטיידות במלאי בארגונים השפעה מכרעת על תזרים המזומנים, המכירות, השגת יתרון תחרותי בהיבט של זמני אספקה ללקוח.

חוסרים במלאי עולים לארגון בעצירות ייצור, אי עמידה במועדי אספקה ללקוח, משלוחי חירום, משאבים רבים המושקעים ב"כיבוי שריפות", אוירה ארגונית של חוסר אמון והאשמות הדדיות.

עודפים מלאי עולים לארגון בעלויות אחסנה, פחתים, מלאי מת, כסף שוכב על המדף.

​ניהול מלאי איכותי יביא להגדלת שורת הרווח של הארגון.


תחומי ההתמחות שלנו כוללים:

 • יישום מודלי הצטיידות מתקדמים MRP, שיני מסור, JIT, DFT ועוד 

 • פיתוח מודלים הנדסיים לתכנון המלאי וההצטיידות לצרכים ייחודיים

 • פיתוח מודלים לחיזוי צריכה וביקושים

 • יישום מנגנונים המלצות רכש אוטומטיות במערכת המידע - מבוססות נתונים דינאמיים תואמים לצרכים

 • שיפור זמינות המלאי תוך הורדת רמות המלאי 

 • אפיון כלים לניהול מלאי, בקרת אספקות מספקים, בקרת אספקות ללקוחות On Time Delivery

 • אפיון תהליכי רכש, הערכת ספקים, שיפור השירות הניתן מספקים, קיצור Lead Time, הוזלת עלויות רכש

 • שיפור אמינות המלאי (תנאי הכרחי לטובת הצטיידות איכותית)

 • פתרון ייחודי לתכנון מכולות ובקרת אספקות במכולות

הדרך שלנו לצמצום מלאי תוך שיפור זמינות המלאי:

 • אבחון המצב הקיים: סוגי המלאי בארגון, תהליכי תכנון והצטיידות, תהליכי בקרת מלאי ואספקות, איכות המידע הנדרש לתכנון במערכות הארגון, אמינות המלאי.

 • ניתוח נתונים: רמות המלאי והזמינות, עמידה במועדי אספקה OTD

 • זיהוי פערים והזדמנויות לשיפור זמינות המלאי, צמצום רמות המלאי, והשגת אמינות מלאי

 • אפיון פתרונות: מודלים לתכנון ההצטיידות, כלי התכנון, תהליכי עבודה, תהליכי שריון מלאי, דוחות בקרה, תכנון מכולות, בקרת ספקים, KPIS Dashboards

 • הצגת הממצאים והפתרונות המומלצים - דיון ואישור תכנית עבודה ליישום

 • יישום והטמעה 

פרויקטים לדוגמא:

 • יישום תהליך עיתוד מלאי תכנון הצטיידות דינאמי במערכת SAP Business One ERP למוצרי נרכשים (Buy Items), תוצאתו המערכת מפיקה דרישות רכש באופן אוטומטי, עיתוי הדרישה והכמות המוזמנת מבוססת נתונים אמת, לבדיקת הקניין.

 • בתקופת הקורונה בה אחראי המלאי והרכש שהה בחל"ת, המערכת ההצטיידות במלאי תפקדה כמעט ללא מגע יד אדם.

 • פיתוח מודל הנדסי להצטיידות אופטימאלית באביזרי השקיה המשווקים ע"י החברה. יישום המודל במערכת ה ERP Priority , אוטומציה ואופטימיזציה של תהליך ההצטיידות.

 • פיתוח מודל הנדסי לתכנון הייצור , המודל מאפשר סימולציה של תוכנית הייצור והצגת משמעויות מבחינת זמינות המלאי ואחוז קיבולת שטחי האחסנה.

Untitled design.png
 • פיתוח מודל הנדסי להצטיידות אופטימאלית במלאי טכני, וחומרי עזר לארבעת מפעלי הייצור.

 • ניתוח מערכת המידע, אפיון תהליך יצירת דרישות רכש אוטומטיות וניטובן ע"פ הקשר במערכת ה ERP הארגונית משולבת  BI.

מנועי.png
bottom of page